Short Film Contest

การประกวดภาพยนตร์สั้น

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film Contest) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการประกวดแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 6 คน จะได้เข้าร่วมอบรมและเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และประกวดภาพยนตร์สั้น กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU)

เงื่อนไขและกติกาการส่งผลงาน iSFC2019
ลักษณะของผลงาน
ภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ "STRENGTH "

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) ผู้ส่งผลงานเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดคณะ
2) ผลงานภาพเคลื่อนไหว 1 เรื่อง ต่อจำนวนสมาชิก 2คน
หมายเหตุ ระบุตำแหน่งที่รับผิดชอบหรือหน้าที่หลักในกระบวนการผลิตภาพเคลื่อนไหว (ลงในแบบฟอร์มสมัคร)
3) ผู้สมัครต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- RT-TEP ระดับ 2.5 คะแนนขึ้นไป
- TOEIC (990) ระดับไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน
- Tell me more (Placement/progress Test) ระดับ 3.5 คะแนนขึ้นไป
- Tell me more (Achievement Test) ระดับ 280 คะแนนขึ้นไป
- คะแนนทดสอบภาษาจีนตามมาตรฐานของสถาบันการสอนภาษาจีน HSK ระดับ 3
*ผลคะแนนทดสอบให้มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สมัคร
4) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในวันที่สมัครรับทุนไม่ต่ำกว่า 2.30
5) ผ่านกิจกรรมเตรียมความพร้อมครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานกำหนด

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1) ผลงานภาพเคลื่อนไหว มีความยาวไม่เกิน 3นาที รวมไตเติ้ลและเครดิตไตเติ้ล
2) ผลงานภาพเคลื่อนไหวต้องมีบทบรรยายภาษาอังกฤษ (English Subtitle)
3) ผลงานภาพเคลื่อนไหวที่นักศึกษาเป็นผู้ผลิตจะต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
4) นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ โดยพิจารณาทักษะทางด้านกระบวนการผลิตภาพเคลื่อนไหวและทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศเป็นรายบุคคล
5) ผลงานภาพเคลื่อนไหวที่ผ่านการคัดเลือก ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสามารถนำไปเผยแพร่ได้

เกณฑ์การพิจารณาผลงานภาพเคลื่อนไหว
1) ด้านเนื้อหา : ผลงานภาพเคลื่อนไหวสอดคล้องกับหัวข้อในการประกวดและมีการนำเสนอแนวคิดที่โดดเด่น
2) ด้านความคิดสร้างสรรค์ : มีการออกแบบการเล่าเรื่องและการผลิตได้อย่างสร้างสรรค์ รวมไปถึงมีเทคนิคในการนำเสนอผลงานภาพเคลื่อนไหวได้อย่างน่าสนใจ
3) ด้านทักษะการผลิต : มีการใช้เทคนิคพื้นฐานทางภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี อาทิ การควบคุมภาพ เสียงและการลำดับตัดต่อภาพ
4) ด้านความเป็นต้นฉบับ : ผลงานที่ส่งแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากตัวผู้ผลิต ที่ไม่ได้ดัดแปลงหรือคัดลองจากผลงานผู้อื่น

การส่งผลงาน
1) บันทึกผลงานภาพเคลื่อนไหวเป็นไฟล์วิดีโอขนาดไม่ต่ำกว่า 720x480 (NTSC) หรือ 720x576 (PAL) ลงบนแผ่น DVD จำนวน 5 แผ่น (ขอสงวนไม่คืนผลงาน)
ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรนักศึกษาและแผ่นซีดีหรือแฟลชไดร์ฟ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารวิทยบริการ (เคานเตอร์ IT zone ชั้น 1)
ดาวน์โหลดใบสมัคร SFC

2) อัพโหลดไฟล์ต่างๆ บน Google ไดรฟ์ ดังนี้
a) ไฟล์วิดีโอผลงานขนาดไม่เกิน 352x240 (NTSC) หรือ 352×288 (PAL) ชนิดไฟล์ .MP4
b) ไฟล์บทภาพยนตร์ (.docx)
c) ไฟล์บทภาพ (storyboard) ถ้ามี กรณีวาดลงกระดาษ สามารถถ่ายเป็นรูปภาพได้
d) ไฟล์เพลงประกอบ
e) ไฟล์ภาพประกอบกราฟิกหรือข้อมูลอื่นๆ ที่อ้างอิง (ถ้ามี)

โดยตั้งชื่อโฟลเดอร์ sfc- ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ตัวอย่างเช่น sfc-somchai จากนั้นแชร์โฟลเดอร์มายังอีเมล์ hiu.rmutt@gmail.com

กำหนดส่งผลงาน
ตั้งแต่บัดนี้ – 27 เมษายน 2562

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 คน

ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเข้ากรอกข้อมูลและเข้ากลุ่มไลน์ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมคัดเลือกโครงการประกวดแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น (ออนไลน์)