กำหนดการ

การดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศ ร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2020

• โครงการประกวดผลงานการออกแบบเว็บไซต์
• โครงการประกวดแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น
• โครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ
รายการวันเวลา
ปิดรับสมัครทุกโครงการ วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
ก่อนเวลา 16.30 น.
ประกาศผลรอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและสัมภาษณ์(ภาษาอังกฤษ)
ที่ห้องประชุมธัญกาฬ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
ลำดับรายชื่อนักศึกษาเข้าสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563
เวลา 09.00-18.00 น.
ประกาศผลรอบตัดสิน วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563

รายงานตัว ณ กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรนักศึกษา
2. ใบรับรองผลการศึกษาซึ่งสามารถพิมพ์จากเว็บไซต์ได้ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในวันที่สมัครรับทุนไม่ต่ำกว่า 2.30
3. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่อายุเหลือก่อนใช้เดินทางอย่างน้อย 6 เดือน กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง ให้ไปดำเนินการขอทำ หรือสอบถามรายละเอียดที่กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี
4. คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- TOEIC (990) ระดับไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน
- Tell me more (Placement/progress Test) ระดับ 3.5 คะแนนขึ้นไป
- Tell me more (Achievement Test) ระดับ 280 คะแนนขึ้นไป
*ผลคะแนนทดสอบให้มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สมัคร
ภายในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563
เวลา 9:00 น.
พบกรรมการ รับฟัง แก้ไขผลงานเพื่อเข้าประกวดในรอบนานาชาติในรายการ iWDC, iSFC และ iCPC โดยเข้าปรึกษากรรมการประจำโครงการดังนี้

กลุ่ม iWDC ประชุม ห้อง 1201/1 ชั้น2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
วันจันทร์ที่ ... มิถุนายน 2563 เวลา 10:00 น.


กลุ่ม iSFC ประชุม ห้องประชุมสาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
วันจันทร์ที่ ... มิถุนายน 2563 เวลา 10:00 น.


กลุ่ม iCPC ประชุม ห้อง 712 ชั้น 7 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
วันจันทร์ที่ ... มิถุนายน 2563 เวลา 10:00 น.

ตามกำหนดนัดหมายแต่ละโครงการ
ส่งผลงานตามที่กรรมการแนะนำและแปลเป็นภาษาอังกฤษ วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
ประชุมเพื่อเตรียมตัวเดินทาง วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 17:00 น.
ห้อง 1412 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
RMUTT เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น (รวมวันเดินทาง)
คู่มือการเดินทางในประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 29 สิงหาคม - 9 กันยายน 2563
HIU เดินทางมาประเทศไทย วันที่ 10 - 17 กันยายน 2563
*ให้นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ ติดตามข้อมูลทางเว็บไซต์และอีเมล์ทุกวัน และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด