ข้อมูล เอกสารประกอบ โลโก้ต่างๆ สำหรับใช้อ้างอิงผลงาน

คู่มือการเดินทางในประเทศญี่ปุ่น
ตรา โครงการย่อยการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและประกวดเว็บไซต์
ตรา โครงการย่อยการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและประกวดภาพยนตร์สั้น
ตรา โครงการย่อยการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและประกวดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ให้นักศึกษาผู้ส่งผลงานเข้าประกวดใส่ตราสัญลักษณ์ต่างๆโดยเรียงลำดับดังนี้

ตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ตรา Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น

ตราสัญลักษณ์ของโครงการที่นักศึกษาส่งเข้าประกวดผลงาน พร้อมชื่อโครงการ