ประกาศผลรอบตัดสิน iWDC, iSFC, iCPC

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศ ร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2019

ให้นักศึกษาผู้ผ่านการตัดสินทุกคน มารายงานตัวขั้นต้น พร้อมนำสำเนาบัตรนักศึกษาและใบรับรองผลการศึกษาซึ่งสามารถพิมพ์จากเว็บไซต์ได้ มาภายในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:00 น.
ที่กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี


โครงการประกวดผลงานการออกแบบเว็บไซต์

หมายเลขชื่อ-นามสกุล
WDC03 ศิวกร รัศมี
WDC05 เกียรติศักดิ์ คงรักษ์
WDC06 ภาวนาชัย สีรือแสง
WDC07 อัญมณี ศรีเลิศ
WDC08 หรินทร์ ธนะนาม
WDC09 อัครวินท์ ศรีสัมพันธ์
WDC10 คีรีธาร ศิริเวช

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่อนุญาตให้มีการประท้วงใด ๆ ทั้งสิ้นโครงการประกวดแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น

หมายเลขชื่อ-นามสกุล
SFC04 นายธนนันท์ ศรีวงค์
นายญาณกาล วัฒนฑงษ์
SFC05 นายยุทธนา แจ้งสว่าง
นายเสรี โพธิ์ศรี
SFC06 นายธนกฤต ธำรงรัตน์
นายณัฐพัตร์ มุขพรหม

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่อนุญาตให้มีการประท้วงใด ๆ ทั้งสิ้นโครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ

หมายเลขชื่อ-นามสกุล
CPC01 นายวรพล ทั่งศิริ
CPC04 นายศุภกร เอมชนานนท์
CPC06 นายชนินทร์ รัตนโกสุม
CPC08 นายศิวกร ขุมทอง

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่อนุญาตให้มีการประท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น


*ให้นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ ติดตามข้อมูลทางเว็บไซต์และอีเมล์ทุกวัน และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด