กำหนดการ

การดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศ ร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2019

• โครงการประกวดผลงานการออกแบบเว็บไซต์
• โครงการประกวดแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น
• โครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ
รายการวันเวลา
ปิดรับสมัครทุกโครงการ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562
ก่อนเวลา 16.30 น.
ประกาศผลรอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและสัมภาษณ์(ภาษาอังกฤษ)
ที่ห้องประชุมธัญกาฬ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
ลำดับรายชื่อนักศึกษาเข้าสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00-18.00 น.
ประกาศผลรอบตัดสิน วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

รายงานตัว ณ กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรนักศึกษา
2. ใบรับรองผลการศึกษาซึ่งสามารถพิมพ์จากเว็บไซต์ได้ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในวันที่สมัครรับทุนไม่ต่ำกว่า 2.30
3. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่อายุเหลือก่อนใช้เดินทางอย่างน้อย 6 เดือน กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง ให้ไปดำเนินการขอทำ หรือสอบถามรายละเอียดที่กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี
4. คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- RT-TEP ระดับ 2.5 คะแนนขึ้นไป
- TOEIC (990) ระดับไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน
- Tell me more (Placement/progress Test) ระดับ 3.5 คะแนนขึ้นไป
- Tell me more (Achievement Test) ระดับ 280 คะแนนขึ้นไป
- คะแนนทดสอบภาษาจีนตามมาตรฐานของสถาบันการสอนภาษาจีน HSK ระดับ 3
*ผลคะแนนทดสอบให้มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สมัคร
ภายในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
เวลา 9:00 น.
พบกรรมการ รับฟัง แก้ไขผลงานเพื่อเข้าประกวดในรอบนานาชาติในรายการ iWDC, iSFC และ iCPC โดยเข้าปรึกษากรรมการประจำโครงการดังนี้

กลุ่ม iWDC ประชุม ห้อง 1201/1 ชั้น2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
วันจันทร์ที่ ... มิถุนายน 2562 เวลา 10:00 น.
อาจารย์ เดชรัชต์ ใจถวิล คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ เบญนภา ชาติเชื้อ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
อาจารย์ นัจภัค มีอุสาห์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ธงชาติ พิกุลทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


กลุ่ม iSFC ประชุม ห้องประชุมสาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
วันจันทร์ที่ ... มิถุนายน 2562 เวลา 10:00 น.
ดร. ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
อาจารย์ สุวัฒน์ พื้นผา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน


กลุ่ม iCPC ประชุม ห้อง 712 ชั้น 7 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
วันจันทร์ที่ ... มิถุนายน 2562 เวลา 10:00 น.
อาจารย์ ปองพล นิลพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามกำหนดนัดหมายแต่ละโครงการ
ส่งผลงานตามที่กรรมการแนะนำและแปลเป็นภาษาอังกฤษ วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
ประชุมเพื่อเตรียมตัวเดินทาง วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น.
ห้อง 1412 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
HIU เดินทางมาประเทศไทย วันที่ 29 สิงหาคม 2562 - วันที่ 6 กันยายน 2562
RMUTT เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น (รวมวันเดินทาง)
คู่มือการเดินทางในประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 7-16 กันยายน 2562
*ให้นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ ติดตามข้อมูลทางเว็บไซต์และอีเมล์ทุกวัน และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด