เกี่ยวกับ
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศ ร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น

ในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)กับ Hokkaido Information University เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย และได้มีการดำเนินกิจกรรมการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552จนมาถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้มีจัดการประกวดระหว่างสองสถาบันเพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่มีความสามารถเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผลิตเว็บไซต์ การผลิตภาพยนตร์สั้น และเทคนิคการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น

ดังนั้นเพื่อสนองตอบกลยุทธการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกณฑ์มาตรฐานด้านการพัฒนานักศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการโดยแบ่งออกเป็น 3โครงการย่อย คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและประกวดเว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและประกวดภาพยนตร์สั้น และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและประกวดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์